Monitoring of Regional Land Surface Temperature in city by Wireless Sensing Network

Ying Wang1, Hong Jiang2 and Jiaxin Jin1, (1)Nanjing University, Nanjing, China, (2)International Institute for Earth System Science, Nanjing University, Nanjing, China