The result of Venus Orbit Insertion of Akatsuki on December 7th, 2015

Masato Nakamura1, Ko-ichiro Sugiyama2, Takeshi Imamura3, Nobuaki Ishii2, Takumi Abe2, Yasuhiro Kawakatsu2, Chikako Hirose2, Takehiko Satoh4, Makoto Suzuki2, Munetaka Ueno5, Atsushi Yamazaki6, Naomoto Iwagami7, Shigeto Watanabe8, Makoto Taguchi9, Tetsuya Fukuhara10, Yukihiro Takahashi8, Manabu Yamada11, Masataka Imai12, Shoko Ohtsuki13, Kazunori Uemizu6, George L Hashimoto14, Masahiro Takagi15, Yoshihisa Matsuda16, Kazunori Ogohara17, Naoki Sato16, Yasumasa Kasaba18, Toru Kouyama19, Naru Hirata20, Ryosuke Nakamura21, Yukio Yamamoto22, Takeshi Horinouchi8, Masaru Yamamoto23, Yoshi-Yuki Hayashi24, Junichi Nakatsuka6, Hiroki Kashimura25, Takeshi Sakanoi26, Hiroki Ando27, Shin-ya Murakami6, Takao Sato6, Seiko Takagi28, Kensuke Nakajima23, Javier Peralta6 and Yeon Joo Lee29, (1)Inst Space & Astron Science, Kanagawa, Japan, (2)Inst Space & Astron Science, JAXA, Kanagawa, Japan, (3)JAXA, Kanagawa, Japan, (4)ISAS/JAXA, Sagamihara-Shi, Japan, (5)ISAS/JAXA, Kanagawa, Japan, (6)ISAS/JAXA, Sagamihara, Kanagawa, Japan, (7)Senshu Univ., Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, (8)Hokkaido University, Sapporo, Japan, (9)Rikkyo University, Tokyo, Japan, (10)Hokkaido Univ., Sapporo, Japan, (11)Chiba Institute of Technology, Planetary Exploration Research Center, Narashino, Japan, (12)Graduate School of Hokkaido University, Sapporo, Japan, (13)Senshu University, Kanagawa, Japan, (14)Okayama University, Okayama, Japan, (15)Universiy of Miyazaki, Miyazaki-Gun, Japan, (16)Tokyo Gakugei University, Koganei, Tokyo, Japan, (17)University of Shifa Prefecture, Hikone, Shiga, Japan, (18)Tohoku University, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Sendai, Japan, (19)AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba, Japan, (20)University of Aizu, Aizu-Wakamatsu, Japan, (21)National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japan, (22)ISAS Institute of Space and Astronautical Science, Kanagawa, Japan, (23)Kyushu University, Fukuoka, Japan, (24)Kobe University, Kobe, Japan, (25)JAMSTEC, Yokosuka, Kanagawa, Japan, (26)PPARC, Tohoku University, Sendai, Japan, (27)ISAS/JAXA, 3-1-1 Yoshinodai/Sag, Japan, (28)Tokai University, Tokyo, Japan, (29)JAXA Japan Aerospace Exploration Agency, Sagamihara, Japan