High Resolution δ18O and δ13C Records of AMS 14C Dated Stalagmites From Jinlun and Yilingyan Caves in Guangxi, China: Climate Variability and Controlling Factors in the Monsoonal Region During the Past 2300 Years

Hong-Chun Li1, Wan-Yin Lien1, Horng-Sheng Mii2, Guang-Hui Jiang3, Chun-Yen Chou1 and Pei-Jung Chou1, (1)NTU National Taiwan University, Taipei, Taiwan, (2)NTNU National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, (3)Institute of Karst Geology, Key Laboratory of Karst Dynamics, Guilin, China