The Co-seismic Effects of 2010 Mw 8.8 Maule Earthquake

Luyuan Huang1, Bei Zhang2, Wulin Qu3, Huai Zhang4 and Yaolin Shi1, (1)UCAS University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, (2)IGP Institute of Geophysics, China Earthquake Administration, Beijing, China, (3)Southern university of Science and Technology of China, Shenzhen, Guangdong, China, (4)Key Laboratory of Computational Geodynamics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China