Study on Seismogenesis of 2013 Ms5.1 Badong Earthquake in the Three Gorges Reservoir Region

Xianrui Li, Zuoxun Zeng, Shaopeng Xu and Chicheng He, China University of Geosciences Wuhan, Wuhan, China