Structural and Molecular Basis for the Novel Catalytic Mechanism and Evolution of DddP, an Abundant Peptidase-Like Bacterial Dimethylsulfoniopropionate Lyase: A New Enzyme from an Old Fold

Yu-Zhong Zhang1, Peng Wang III1, Xiu-Lan Chen1, Chun-Yang Li1, Xiang Gao1, Deyu Zhu1, Bin-Bin Xie1, Qi-Long Qin1, Xi-Ying Zhang1, Hai-Nan Su1, Bai-Cheng Zhou2 and Luying Xun3, (1)Shandong University, State Key Laboratory of Microbial Technology, Marine Biotechnology Research Center, Jinan, China, (2)Shandong University, Marine Biotechnology Research Center, Jinan, China, (3)Shandong University, State Key Laboratory of Microbial Technology, Jinan, China