High Dynamic Range Complex Impedance Measurement System for Petrophysical Usage

Xin He1, Rujun Chen2, Hongchun Yao3, Shenglong Tan3, HongHua Shi3, RuiJie Shen3, Chao Yan1, Pei Zeng3, Lanfang He4, Nana Qiao1, Feiyan Xi1, Hao Zhang1 and Jizhang Xie1, (1)Central South University, Changsha, China, (2)Central South University, School of Geoscience & Info-Physics, Changsha, China, (3)Champion Geophysical Technology Ltd., Changsha, China, (4)Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, State Key Laboratory of Lithospheric Evolution, Beijing, China