Evidence of Earthquake Triggering by the Solid Earth Tide based on Global Data

Ting Zhang1, Peimin Zhu1, Yunsheng Yao2, Jian Deng1 and Wanhui Yu1, (1)China University of Geosciences Wuhan, Wuhan, China, (2)Hubei Earthquake Administration, Wuhan, China