Identifying Blocks Formed by Curbed Fractures Using Exact Arithmetic

Yinhe Zheng, China University of Geosciences (Beijing), School of Water Resources and Environment, Beijing, China, Lu Xia, China University of Geosciences, Beijing, China, Qingchun Yu, China University of Geosciences´╝îBeijing, Beijing, China and Xin Zhang, Jiangsu jianzhu institute, Xuzhou, China; China university of mining and technology, Xuzhou, China