Evidence for a lack of biological P-cycling in a Cambrian soil

Ziran Wei1, Yongbo Peng2 and Huiming Bao2, (1)Louisiana State University, Baton Rouge, LA, United States, (2)Louisiana State University, Department of Geology & Geophysics, Baton Rouge, LA, United States