The Estimation and Inversion of Magnetotelluric Data with Static Shift

Jun Zhou, Xuben Wang, Juntao Zhang, Gang Min and Shibin Xia, Chengdu University of Technology, Chengdu, China