Resolution Dependence of Equatorial Precipitation Activities Represented in a General Circulation Model with No Cumulus Parameterization

Kensuke Nakajima1, Yukiko Yamada2, Yoshiyuki O Takahashi3, Masaki Ishiwatari2, Wataru Ohfuchi4 and Yoshi-Yuki Hayashi3, (1)Kyushu Univ, Fukouka, Japan, (2)Hokkaido University, Sapporo, Japan, (3)Kobe University, Kobe, Japan, (4)Earth Simulator Ctr, Yokohama, Kanagawa, Japan