Spectral-element Method for 3D Marine Controlled-source EM Modeling

Ling Liu1, Changchun Yin1, Bo Zhang Sr2, Yunhe Liu2, Changkai Qiu3, Xin Huang2 and Jiao Zhu4, (1)Jilin University, Jilin, China, (2)Jilin University, Changchun, China, (3)Jilin University, Changchun, Jilin, China, (4)Jilin University, Chang Chun, China