3D Marine MT Modeling for a Topographic Seafloor

Bo Zhang Sr1, Changchun Yin2, Xiuyan Ren1, Yunhe Liu1, Xin Huang1 and Ling Liu2, (1)Jilin University, Changchun, China, (2)Jilin University, Jilin, China