Quantitative analysis of the effect of climate change and human activities on runoff in the Liujiang River Basin

Xue LI, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China