Emergy evaluation of water utilization benefits in water–ecological-economic system based on water cycle process

Xi Guo, Zening Wu and Cuimei Lv, Zhengzhou University, Zhengzhou, China