Emergy assessment of ecological compensation of groundwater overexploitation in Xuchang city

Cuimei Lv, Minhua Ling, Qianqian Cao and Xi Guo, Zhengzhou University, Zhengzhou, China