Study on the quantitative relationship between Agricultural water and fertilization process and non-point source pollution based on field experiments

Huiliang Wang, Kaifang Chen, Zening Wu and Xinjian Guan, Zhengzhou University, Zhengzhou, China