Comparisons between a high resolution discrete element model and analogue model

Chang-Sheng LI, Hongwei Yin, Chuang WU and Jiaxing Zhang, Nanjing University, Nanjing, China