The evaluation of basin water resources utilization efficiency based on Chaos projection mode

Xinjian Guan, Shengxing Liang, Yu Meng and Huiliang Wang, Zhengzhou University, Zhengzhou, China