3D airborne EM modeling based on the spectral-element time-domain (SETD) method

Changchun Yin1, Xiaoyue Cao1, Xin Huang2, Yunhe Liu2, Bo Zhang Sr2, Jing Cai2 and Ling Liu1, (1)Jilin University, Jilin, China, (2)Jilin University, Changchun, China