Multi-channel Analysis of Passive Surface Waves (MAPS)

Jianghai Xia1, Feng Cheng Mr.2, Zongbo Xu2, Limin Wang2, Chao Shen3, Ruofei Liu2, Yudi Pan2, Binbin Mi2 and Yue Hu2, (1)Zhejiang University, School of Earth Sciences, Hangzhou, China, (2)China University of Geosciences Wuhan, Wuhan, China, (3)China Jiliang University, Hangzhou, China