Regional Variation in the Temperature Sensitivity of Soil Organic Matter Decomposition in China’s Forests and Grasslands

Yuan Liu1, Nianpeng He1, Jianxing Zhu2, Guirui Yu3, Li Xu4, Shuli Niu5, Xiaomin Sun5 and Xuefa Wen1, (1)IGSNRR Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing, China, (2)Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, (3)Key Laboratory of Ecosystem Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, (4)CAS Chinese Academy of Sciences, Beijng, China, (5)Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing, China