Calculating the dip of a detachment fault in a sedimentary wedge using the area–depth graph

Wang Wei1, Hongwei Yin1, Jia Dong1 and Zhenyun Wu2, (1)Nanjing University, Nanjing, China, (2)Earthquake Administration of Jiangsu Province, Nanjing, China