Impacts of coupling between convection and microphysics parameterizations on the simulations of precipitation and cloud properties over Asia

Ben Yang1, Dongqing Liu2, Yaocun Zhang1, Yun Qian3 and Anning Huang1, (1)Nanjing University, Nanjing, China, (2)Jiangsu Meteorological Observatory, Nanjing Meteorological Observatory, Nanjing, China, (3)PNNL / Climate Physics, Richland, WA, United States