A Centennial Episode of Weak East Asian Summer Monsoon in the Midst of the Medieval Warming

Chunhan Jin1, Jian Liu2, Bin Wang3, Zhiyuan Wang2 and Mi Yan1, (1)Nanjing Normal University, Nanjing, China, (2)Nanjing Normal University, School of Geographical Sciences, Nanjing, China, (3)NUIST Nanjing University of Information Science and Technology, Earth System Modeling Center, Nanjing, China