Channel Deformation of the Lower Yangtze River Following Construction of the Three Gorges Dam

Shuwei Zheng1, Yi-Jun Xu2, Heqin Cheng3, Bo Wang4, Wei Xu3 and Shuai hu Wu3, (1)East China Normal University, State Key Labortary of Esturarine and Coastal Research, Shanghai, China, (2)Louisiana State University, School of Renewable Natural Resources, Baton Rouge, LA, United States, (3)East China Normal University, State Key Labortary of Esturarine and Coastal Research, Shang Hai, China, (4)Louisiana State University, Baton Rouge, LA, United States