The Statistical Studies of ~0.5-100 keV Electrons Near The ICME-drivens At 1 AU

Wen Wang1, Liu Yang1, Linghua Wang1, Gang Li2, R F Wimmer-Schweingruber3, Jiansen He1, Chuan-Yi Tu1 and Stuart D Bale4, (1)Peking University, Beijing, China, (2)University of Alabama in Huntsville, Huntsville, AL, United States, (3)IEAP, University of Kiel, Kiel, Germany, (4)University of California Berkeley, Berkeley, CA, United States