Petrographic analysis of prehistoric ceramics from the Huagangshan site of Hualien City, eastern Taiwan

Ying-San Liou, National Dong Hwa University, Hualien County, Taiwan and Liu Yi-Chang, NCKU National Cheng Kung University, Institute of Archaeology, Tainan, Taiwan