Effects of Raindrop Shape Parameter on the Simulation of Plum Rains

Haixia Mei1, Linyi Zhou1, Xin Li1 and Xiaomei Huang2, (1)Jiangsu Institute of Meteorological Science, Nanjing, China, (2)Institute of Plateau Meteorology, Sichuan, China