Mechanism of Urban Water Dissipation: A Case Study in Xiamen Island

Jinjun Zhou1,2, Jiahong Liu2 and Zhongjing Wang1, (1)Tsinghua University, Beijing, China, (2)China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Beijing, China