Two-dimensional Transport and Retention of Graphene Oxide in Porous Media

Shunan Dong1, Yuanyuan Sun2, Bin Gao3, Jichun Wu4, Jianfeng Wu1, Xiaoqing Shi1 and Hongxia Xu1, (1)Nanjing University, Nanjing, China, (2)School of Earth Sciences and Engineering, Nanjing University, Nanjing, China, Nanjing, China, (3)University of Florida, Gainesville, FL, United States, (4)Nanjing University, School of Earth Sciences and Engineering, Nanjing, China