Electrical Conductive Mechanism of Gas Hydrate-Bearing Reservoirs in the Permafrost Region of Qilian Mountain

Cheng Peng1, Changchun Zou1, Yeye Tang2, Anqi Liu2 and Xudong Hu2, (1)China University of Geosciences(Beijing), Beijing, China, (2)China University of Geosciences, Beijing, China