Electron Dropout Echoes Induced by Interplanetary Shock: A Statistical Study

Zhiyang Liu, Qiugang Zong, Yixin Hao, Xuzhi Zhou, Xiaohan Ma and Ying Liu, Peking University, School of Earth and Space Sciences, Beijing, China