Crustal velocity structure in Bamei-Tagong segment of Xianshuihe fault zone

Yanyan Han1, Yang Zang2, Lingyuan Meng1 and Longquan Zhou2, (1)CENC China Earthquake Networks Center, Beijing, China, (2)China Earthquake Networks Center, Beijing, China