Response of Winter Moisture Circulation to the India-Burma Trough and Its Modulation by the South Asian Waveguide

Xiuzhen Li, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China, Yongqin David Chen, Chinese University Hong Kong, Shatin Nt, Hong Kong and Wen Zhou, City University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong