Mesozoic Compressional Folds of the Nansha Waters, Southern South China Sea

Rongwei Zhu1,2, Hailing Liu1, Yongjian Yao3 and Yin Wang1,2, (1)SCSIO South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China, (2)UCAS University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, (3)Guangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou, China