GPS-derived Coseismic deformations of the 2016 Aktao Ms6.7 earthquake and source modelling

Jie Li1, Bin Zhao2, Wang Xiaoqiang3, Liu Daiqing3 and Alixiati Yushan3, (1)Earthquake Agency of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumq, China, (2)Institute of Seismology, China Earthquake Administration, Wuhan, China, (3)Earthquake Agency of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumqi, China