Tracers Show Ecohydrologic Influences on Runoff Generation Components at the Qinghai-Tibet Plateau

Hongwei Liu1, Jiufu Liu1, Anbang Peng1, Weizu Gu1, Wenzhong Wang1 and Fei Gao2, (1)Nanjing Hydraulic Research Institute, Hydrology and Water Resources Department, Nanjing, China, (2)Flood Control and Drought Relief Headquarter Office of Jiangsu Province, Nanjing, China