Flower-strucutre deformation pattern of theTian Shan mountains as revealed by Late Quaternary geological and modern Geodesy slip rates

Chuanyong Wu1, Peizhen Zhang2, Wenjun Zheng2, Haitao Wang1, Zhuqi Zhang3, Zhikun Ren3, Dewen Zheng3, Jingxing Yu3 and Guodong Wu1, (1)Earthquake Agency of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumqi, China, (2)Guangdong Provincial Key Laboratory of Geodynamics and Geohazards,School of Earth Science and Geological Engineering, Sun Yan-Sen University, Guangzhou, China, (3)Institute of Geology, China Earthquake Administration, Beijing, China