The influence of Erosion and Sedimentary loading on the activity of the faults in the fold and thrust belt: insight from the analog and numerical modeling

Zhenyun Wu1, Chang-Sheng LI2, Hongwei Yin2, Wang Wei2, Yicheng He1 and Hang Du1, (1)Jiangsu Earthquake Administration, Nanjing, China, (2)Nanjing University, Nanjing, China