Thermodynamic evidence of partial melting of the crust at the eastern margin of the Tibetan Plateau

Jiayuan Huang1, Xiaoshuang Zhang1, Shanqi Liu1 and Jie Liu2, (1)Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China, (2)School of Earth Sciences and Geological Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China