Estimating Regional Evapotranspiration by Combining Tower-based observations and Remotely Sensed Data

Tongren Xu, Shaomin Liu, Ziwei Xu, Yuan Zhang, Zhixia Guo and Xinlei He, Beijing Normal University, Beijing, China