Seasonal Forecast of Tropical Cyclones Using a High-Resolution Coupled Climate Model of IAP/LASG (FGOALS-f) in the Western Pacific

Jinxiao Li1, Yimin Liu2, Qing Bao2, Guo-Xiong Wu2, Bian He2, Xiaocong Wang3 and Jiandong Li2, (1)LASG, IAP, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, (2)IAP Insititute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, (3)Institute of Atmospheric Physics, CAS, Beijing, United States