Phosphorus Cycling in the Northern South China Sea

Bo-Shian Wang1, Chiung-Jung Tseng1, Tsai-Luen Yu2, Jui-Wen Chan1, Shih-Hu Ho1, Chuan-Chou Shen2 and Hui-Ling Lin3, (1)TORI Taiwan Ocean Research Institute, Kaohsiung, Taiwan, (2)Department of Geoscience, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, (3)NSYSU National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan