Nonuniform subduction of the Indian crust beneath the Himalayas

Xiaoyu Guo1, Rui Gao2, Wenhui Li3, Xiao Xu4, Hongqiang Li3, Xingfu Huang3, Zhuo Ye2, Zhanwu Lu2, Simon L Klemperer5 and Yanren WANG6, (1)United States, (2)CAGS Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, China, (3)Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, China, (4)Sun Yat-Sen University, School of Earth Science and Engineering, Guangzhou, China, (5)Stanford Univ, Stanford, CA, United States, (6)School of Earth Science and Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China