The radiation dosimeter on-board the FY-4 Satellite

Binquan Zhang1, Ying Sun2, Shenyi Zhang3, Xin Zhang2, Yueqiang Sun2 and Tao Jing2, (1)National space Science Center, Beijing, China, (2)National Space Science Center, Beijing, China, (3)NSSC National Space Science Center, CAS, Beijing, China