Classification of Farmland Landscape Structure in Multiple Scales

Penghui Jiang, Qianwen Cheng and Manchun Li, Nanjing University, Nanjing, China