A Global Survey of Oceanic Mesoscale Convective Systems in Association with the Large-scale Water Vapor and Vertical Wind Shear

Jian Yuan, Nanjing University, Nanjing, China and Tian Zhan, Hu Bei Meteorologic bureau, Han Nan Meteorologic Observatory, Wuhan, China; Nanjing University, School of Atmospheric Sciences, Nanjing, China