WATER-FOOD-ENERGY NEXUS ON LANCANG-MEKONG RIVER BASIN

Pierre Do, Fuqiang Tian and Hongchang Hu, Tsinghua University, Beijing, China